Skip to main content

Fakta om LSS

Vi är specialister och hjälper dig mer än gärna att förstå och berätta vad LSS innebär. – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

 

Syftet med LSS är att ge personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva som andra. Insatser enligt LSS ska tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor. Det finns tio insatser om särskilt stöd och service i lagen.

Insatserna är råd och stöd, personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse utanför det egna hemmet, korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom, boende med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad och daglig verksamhet.

Personer som omfattas av lagen har rätt till insatser om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt.

Lagens personkrets

För att ha rätt till stöd enligt LSS krävs att man omfattas av lagens personkrets. Personkretsen består av tre grupper. Grupperna kallas personkrets 1, 2 och 3.

  • Personkrets 1 omfattar personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personkrets 2 omfattar personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Personkrets 3 omfattar personer som till följd av andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd och service.
AO Assistans kontor Trollhättan

Personlig Assistans enligt LSS?

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer till den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med grundläggande behov.

KONTAKTA OSS

Vad innebär detta?

Med grundläggande behov menas personlig hygien, omfattar måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra och annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade. Den person som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov har också rätt till personlig assistans för andra personliga behov om de inte tillgodoses på annat sätt.

Kommunen ansvarar för att bevilja och bekosta personlig assistans till dem som behöver assistans upp till 20 timmar per vecka för grundläggande behov.

Behöver man mer hjälp än så med grundläggande behov har man rätt till assistansersättning som handläggs av försäkringskassan.

När personlig assistans har beviljats har man rätt att välja vem som ska anordna assistansen och vara arbetsgivare åt assistenten/assistenterna. Det kan vara kommunen, ett företag eller ett kooperativ. Assistansmottagaren kan också själv vara arbetsgivare åt assistenten/assistenterna. Det är inte tillåtet att vara arbetsgivare åt någon som man lever i hushållsgemenskap med.

LSS-Utredningen

I maj 2016 beslutade regeringen att uppdra en utredning för att se över assistentersättning i socialförsäkringsbalken och delar av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Förslaget presenterades i slutet av 2018 och innebar förändringar i viktiga frågor som exempelvis vem som beviljas assistans och vilka belopp som gäller. Utredningen i sin helhet går att läsa på regeringens hemsida och den hittar du här.

Assistanskoll gjorde en summering av utredningen och spaltade upp de viktigaste förändringarna. De hittar du här.

Den samlade funktionsrättsrörelsen har genomfört en parallell utredning i syfte att bidra med kunskap och erfarenheter utifrån de personer som omfattas av LSS. Den utredningen kan du läsa mer om här.

För dig som är förälder eller närstående till någon med särskilda behov

Här har vi samlat några intressanta länkar till olika forum där det diskuteras hur man kan hjälpa och stötta personer med särskilda behov.

Från Psykologi scenen

Podden – Funka olika

Hur livet kan se ut för ett barn med rörelsenedsättning och vilket stöd kan familjen behöva?
https://open.spotify.com/episode/06OvRaxBnw1h1gCFJDwpKf

Livet som vuxen med rörelsenedsättning och hur det kan se ut.
https://open.spotify.com/episode/3Jtf8dAZ3Bb6u9D0ptJy9g

Det finns många typer av rörelsenedsättning. Här lär vi oss mer.
https://open.spotify.com/episode/0BkUR43S2lMpJSsVu3eExG

Hjälp närstående
Här diskuterar panelen hur man som närstående hjälper en person som mår dåligt
tps://www.youtube.com/watch?v=RYYZLzhN1os

Låg affektivt bemötande
Psykologen Bo Hejlskov Elvén föreläser utifrån nya boken som förenar lågaffektivt bemötande med tydliggörande pedagogik.
https://www.youtube.com/watch?v=q9WjuTshL4w

Aldrig ensam
Charlie Eriksson, 25, berättar om de erfarenheter av psykisk ohälsa som han delar med många andra unga människor. Målet med hans ”Aldrig Ensam”-projekt är att bryta tystnaden kring psykisk ohälsa och få fler att söka hjälp i tid.
https://www.youtube.com/watch?v=JXfVHtQTKlg

Statistik om insatser enligt LSS till vissa funktionshindrade 2018.

I bilden till höger länkas till statistik från Socialstyrelsen gällande antalet insatser enligt LSS. Antalet insatser ökar över tid. En person kan ha flera insatser samtidigt. Den största procentuella förändringen har skett för insatsen råd och stöd. Tidigare år har råd och stöd givits som en LSS insats. Numer ges detta huvudsakligen inom ramen för hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Ansöka om LSS-stöd (söka LSS-insats)

Det finns troligtvis en del frågetecken för dig som vill ansöka om en LSS-insats. Autism- och aspergerförbundet har sammanställt 8 bra tips att tänka på när man ska ansöka om LSS-stöd.

Har du fått avslag på din LSS-ansökan?

När man lagt sin ansökan så prövas denna hos respektive beslutsfattande organ och den sökande får ett LSS-beslut. Får man avslag på sin ansökan har du möjlighet att ompröva eller överklaga ditt LSS-beslut. Mer information om detta finns att läsa här.

Som LSS-berättigad eller sökande kan det vid tillfälle vara aktuellt med juridisk hjälp. Det kan gälla allt från att överklaga ett LSS-beslut, eller att byta assistansbolag. LSS assistansen erbjuder gratis juridisk hjälp.


Vi hjälper dig gärna och du kan börja här.

Personlig assistans på dina
villkor i hela Trestadsområdet.
Välkommen till oss!